Regulamin siłowni

REGULAMIN KLUB FUSGYM RESORT S.C.
(OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MAJ 2018 R.)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług FusGym Resort S.C., w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług FusGym Resort S.C., jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

§ 1. Słowniczek:


Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:
1. Klub – klub FusGym Resort S.C.,
2. Placówka Klubu – miejsce, w których świadczone są usługi Klubu.
3. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubów FusGym Resort S.C.,  oraz wykupiła karnet i legitymuje się kartą klubową FusGym Resort S.C.,
4. Karta/Karta klubowa – karta klubowa FusGym Resort S.C., wydawana Członkom Klubu, potwierdzająca przynależność do Klubu, .

5. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
6. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.

7Podstawową formą korzystania z usług FusGym Resort S.C. są Karnety.

W Klubie obowiązują następujące rodzaje Karnetów:

·         Karnet Open 1 miesiąc;

·         Karnet Open 1 miesiąc Student/ Uczeń;

·         Karnet Open 1 miesiąc Senior;

·         Karnet Open 12 miesięcy;

·         Karnet Open 6 miesięcy;

·         Karnet Open 3 miesiące;

·         Karnet 8 wejść / miesiąc

·         Karnet 4 wejścia / miesiąc

·         Karnet Open do 16:00

·         Karnet Rodzinny

·         Aktywne służby mundurowe

 

8. Opłata członkowska – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w FusGym Resort S.C.w tym wydaniem Karty w wysokości 20,00 zł brutto.
9. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubów FusGym Resort S.C. na okres maksymalnie 14 dni w ciągu roku. Minimalny okres zawieszenia karnetu to 7 dni .

11. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
12. Właściciel – :  spółka FusGym Resort S.C. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 250/252, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  NIP: 5341005159, REGON: 
10662058

13. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
14. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
15. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.fusgym.pl.

§ 2. Zakres usług


1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.fusgym.pl.
2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy , Karnetu w zakresie wynikającym z zakupionej opcji karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności – siedmiu, czternastu lub trzydziestu dni. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
8. Wchodzenie do Klub przez osoby poniżej 15 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 15 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.

§ 3. Członkostwo w Klubie


1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
3. Podstawą przynależności do Klubu jest posiadanie Karnetu. Uprawnienia wynikające z posiadanego Karnetu zapisane są na Karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.
4. Karnet jest aktywny od uiszczenia opłaty. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od dokonania opłaty.
5. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na nieprzerwalny okres 7- 14 dni. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji klubu. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktywności karnetu. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe. Minimalny czas zawieszenia karnetu to 7 dni .
6. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubie FusGym Resort S.C. na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
7. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Klubu jest Karta klubowa, wydawana Klientowi w dniu zakupienia pierwszego karnetu i ważna przez okres obowiązywania Umowy. Klient jest zobowiązany do zachowania w/w klubowej karty. W związku z wydaniem Karty, Klient obowiązany jest do uiszczenia jednorazowej bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej w wysokości 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
8. Karta klubowa jest kartą imienną i uprawnia do korzystania z usług Klubu w okresie obowiązywania Umowy wyłącznie przez osobę wymienioną w Karcie jako właściciel. Posługiwanie się Kartą przez osobę nieuprawnioną lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub Umową uprawnia Klub do unieważnienia karty klubowej i rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
9. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
10. Członkowie Klubu są zobowiązani do posiadania przy sobie Karty za każdym razem kiedy wchodzą do Klubu .

11. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane na Karcie klubowej Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
12. Klub akceptuje Karty :

Benefit systems – Multisport , Multiactive  

Vanitystyle – Fitprofit , Fitsport

oraz

system SMS - Ok System.


13. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
14. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 20,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
15. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

§ 4 Zasady korzystania z usług Klubu

1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków:
a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
b. W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty klubowej
W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz adres zamieszkania także telefon kontaktowy i numer PESEL .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy Członkowskiej oraz zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.

Brak przekazania przez Członka Klubu wymaganych danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy

2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się bezpośrednio w recepcji.

3. Godziny otwarcia podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubie.
4. Klub może być zamknięty w  święta  będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
7. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad
określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
8. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
9. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
10. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
11. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku niepodsiadania przez opiekuna Karnetu ani jednorazowego wejścia bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
13. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
14. Karnet uprawnia do korzystania przez okres miesiąca z usług oferowanych przez klub   FusGym Resort S.C.  zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
15. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
16. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki.
17. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.

18. Członkowie Klubu posiadający karnet Open do 16:00 mogą korzystać z usług Klubu po godz. 16:00 w ramach karnetu  OPEN do 16 o ile wejście do Klubu nastąpi przed godz. 16:00.
19. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej poratlu Facebook oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
20. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
21. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem

22. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, Spinning® itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać sześciu osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
23. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
24. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
25. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
26. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
27. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placówek Klubu.
28. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w placówkach Klubu oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
29. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
30. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Zawarcie umowy nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
31. Członek Klubu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć grupowych oraz siłowni, jak również imprez organizowanych przez FusGym Resort S.C.. Wizerunek Członków Klubu będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości o zachowanie norm moralnych i społecznych. Wizerunek Członka Klubu będzie rozpowszechniany wyłącznie w sytuacji, w której będzie on stanowił jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, impreza okolicznościowa itp.
32. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.

 

§ 5 Zasady korzystania z szatni


1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
2. Szatnia Klubu jest wyposażona w zamykane szafki.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.
5. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności


1. Cennik usług świadczonych dostępny jest w recepcji Klubu oraz na Stronie internetowej.
2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
3. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
4. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela z zastrzeżeniem wyłącznie w recepcji Klubu.

§ 7 Odpowiedzialność za szkodę
1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: ul. Poznańska 250/252 Ożarów Mazowiecki.
3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§ 8 Zmiana regulaminu
1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
2. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest:  spółka FusGym Resort S.C. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul.Poznańska 250/252, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  NIP: 5341005159, REGON: 
10662058 (dalej łącznie jako: „Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:

·         w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

·         w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz

·         w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/

4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.

5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
6. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu. Twoje  dane  będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj. przez okres  minimum 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy .
11. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w sieci klubów FusGym Resort S.C.
2. Wszelkie uwagi co do pracy Klubu i ich obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówkach Klubu, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą mailową na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 poczty tradycyjnej na adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki Poznańska 250/252;
 poczty elektronicznej pod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Aneks do regulaminu - Covid-19 nowe zasady bezpieczeństwa i BHP

·         Kluba ma powierzchnię 1200m2 – maksymalna ilość osób naraz przebywająca w klubie to 120.

  • Klienci, którzy obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są objęci kwarantanną lub izolacją  powinni pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej,
  • klienci, którzy mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19 powinni zgłosić to na recepcji klubu podczas wejścia

·         Przed wejściem i wyjściem z klubu,  każdy klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk .

·         Przed wejściem na sale ćwiczeń , zajęć grupowych , klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

·         Każdy Klient wchodząc do klubu powinien mieć założoną maseczkę, chustę lub przyłbice  zakrywającą usta i nos , maseczkę należy nosić na recepcji w ciągach komunikacyjnych oraz w szatni, podczas ćwiczeń można zdjąć maseczkę.

·         Klienci na terenie klubu są zobowiązani do zachowania dystansu między sobą, minimum 2m.

·         Każdy klient zobowiązany jest to zdezynfekowania urządzenia przed i po ćwiczeniu oraz dezynfekcji szafki w szatni , przed i po włożeniu swoich rzeczy.

·         Osoby  z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), powinny rozważyć  decyzję o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu korzystania z siłowni/ fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego;

·         Każdy  obowiązkowo korzysta z  maty lub ręcznika podczas ćwiczeń .

·         Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

·         Płatności jeśli to możliwe, dokonujemy używając karty zbliżeniowej

·         Dla Waszego bezpieczeństwa podczas treningu na sali Fitness każdy uczestnik będzie miał wyznaczone swoje miejsce do ćwiczeń ( ograniczona liczba miejsc !!!) do odwołania.

 

·         Trenerzy personalni podczas wykonywania treningów z klientami zobowiązani są do korzystania z maseczki lub przyłbicy zakrywającej usta i nos.

·         Aneks zostanie umieszczony w miejscu ogólnodostępnym , każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z nowymi zasadami BHP.

·         Zapoznanie się z Aneksem jest równoznaczne, że klient jest świadom zagrożeń  wynikających  z aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19

Related Articles

Regulamin EMS

Polityka Prywatności

Polityka coookies