Regulamin EMS

REGULAMIN STUDIA EMS

1. Używane w formularzu określenie „trening EMS” oznacza trening indywidualny przy użyciu konsoli oraz kombinezonów z elektrodami marki Amplitrain do elektrostymulacji mięśni.

2. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia oraz są certyfikowani przez producenta urządzeń Amplitrain.

3. Z treningów EMS mogą korzystać osoby pełnoletnie, a także osoby powyżej 16(szesnastego) roku życia, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy z FUSGYM, na podpisanie niniejszego regulaminu oraz na udział w treningach.

4. Przed pierwszym treningiem Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa (dalej Karta Klienta), w której deklaruje prawdziwość i aktualność podanych informacji.

5. Klient korzystający z usług zobowiązany jest do wcześniejszego wykupienia wejścia jednorazowego bądź wykupienia karnetu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Płatności można dokonywać gotówką lub kartą w siedzibie FUSGYM.

7. Nabyte karnety są imienne. Karnetów nie wolno przekazywać innym osobom.

8. Nabyte karnety nie podlegają zwrotowi.

9. Karnet obowiązuje przez czas stosowny do liczby wejść i pakietu (Standard bądź Dynamic - zgodnie z obowiązującym cennikiem). Wejścia nie wykorzystane w ramach karnetu nie podlegają zwrotowi.

10. Okres ważności karnetu liczy się od pierwszego wejścia

11. Oprócz karnetu każdy klient nie będący członkiem FUSGYM zobowiązany jest do wniesienia jednorazowej opłaty członkowskiej i posiadania karty FUSGYM. Opłata członkowska wynosi 20zł.

12. Treningi odbywają się po wcześniejszym umówieniu. Termin wizyty można umówić bezpośrednio w FUSGYM, telefonicznie bądź mailowo.

13. Umówiony trening może zostać odwołany przez Klienta bez konsekwencji pod warunkiem poinformowania z 24 (dwadzieścia cztery) godzinnym wyprzedzeniem

14. Odwołanie może nastąpić telefonicznie bądź SMS na numer 505-853-509. W przypadku skutecznego odwołania usługi może zostać ona wykorzystana w późniejszym terminie. W przypadku nieodwołania wizyty zgodnie z regulaminem zostanie ona uznana za odbytą.

15. W uzasadnionych przypadkach FUSGYM może odwołać umówioną wizytę o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. Zaproponowany zostanie wtedy nowy termin treningu w dogodnym dla Klienta czasie.

16. Między kolejnymi treningami EMS musi wystąpić minimalnie jeden dzień wolny.

17. W czasie treningu Klient zobowiązany jest do posiadania odpowiedniej bielizny treningowej. Bieliznę treningową można zakupić bądź wypożyczyć na miejscu.

18. Trener może przerwać trening jeżeli w trakcie ćwiczeń zauważy u Klienta niepokojące bądź nietypowe dolegliwości. Podczas treningu Klient ma obowiązek stosować się do zaleceń trenera. Klient ma również obowiązek zgłaszania w każdym czasie wszelkich chorób lub przeciwwskazań co do stanu swojego zdrowa i samopoczucia, które mogą wpłynąć na możliwość przeprowadzenia treningu, a w szczególności zgłaszania chorób i przeciwwskazań wymienionych w Karcie Klienta. W przypadku zgłoszenia powyższych, trener może przerwać lub zakończyć trening.

19. Treningi EMS odbywają się wyłącznie w asyście trenera FUSGYM. Zakazane jest samodzielne korzystanie i obsługiwanie urządzeń do treningu EMS przez Klientów.

20. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na umówione treningi. W przypadku gdy Klient spóźni się dłużej niż 15 (piętnaście) minut może nastąpić – w zależności od dyspozycyjności trenera - odliczenie czasu takiego spóźnienia od czasu trwania treningu. W przypadku opóźnienia powstałego z winy FUSGYM, trening zostanie zrealizowany w całości lub Klientowi zostanie zaproponowany inny termin treningu.

21. Karnety w formie Bonu Prezentowego stają się karnetami imiennymi wraz z pierwszym treningiem. Po pierwszym wejściu karnetów takich nie wolno przekazywać innym osobom, ani nie podlegają one zwrotowi.

22. Klient posiadający karnet w formie Bonu Prezentowego nie będący członkiem FUSGYM zobowiązany jest do jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 20zł.

23. Reklamacje dotyczące działania FUSGYM, a także przebiegu treningu powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego zakończeniu.

24. Obiekty FUSGYM monitorowane są przy pomocy kamer przemysłowych. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza akceptację faktu monitorowania obiektów FUSGYM.

25. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem studia i akceptuje jego warunki ( zapis w Karcie Klienta )

Related Articles

Regulamin siłowni

Polityka Prywatności

Polityka coookies