Polityka Prywatności

Polityka prywatności FusGym Resort S.C.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych jest:  

Spółka FusGym Resort S.C. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul.Poznańska 250/252, 05-850 Ożarów Mazowiecki,  NIP: 5341005159, REGON: 10662058,  (dalej jako „Administrator”).

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkowników w zależności od podstawy ich przetwarzania jak również rodzaju funkcjonalności i usług w związku, z którymi są zbierane i przetwarzane, przetwarzane będą przez Administratora odpowiednio w celach:

 • wykonania zawartej umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych;
 • wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
 • wykonywania obowiązku prawnego (wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i archiwizacji, z przepisów określających przedawnienie roszczeń);
 • wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez które rozumie się:
 1. marketing usług własnych;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz obsługi klubów) oraz mienia Administratora. Dotyczy to również monitoringu znajdującego się w klubach – z zachowaniem prywatności i godności osób;
 3. dochodzenie lub obrona w sprawie roszczeń lub praw,  Administratora;
 4. przeciwdziałania nadużyciom ze stronu klienta.

Szczegółowe informacje o celu przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w regulaminach właściwych dla poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez FusGym Resort S.C.:

 

Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora

Użytkownicy mogą zostać członkiem klubu FusGym  , w tym celu podają określone dane. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania Użytkownikom przez Administratora informacje m.in. o aktualnych ofertach oraz promocjach.

Dane osobowe m.in. umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem (np. adres e-mail). Dane wskazane w formularzu przetwarzane będę również w związku z realizacją umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych.

Informacje podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami oraz do lepszego dostosowania świadczonych przez Administratora usług i ofert do potrzeb klientów.

Podanie    danych   osobowych    jest   dobrowolne,   ale   ich   niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie będą możliwe. 

Zainteresowani zamieszczonymi na Stronie Internetowej ofertami pracy Użytkownicy mogą zgłosić swoje kandydatury wysyłając email na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . W tym celu Użytkownicy podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz załączają CV i list motywacyjny. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu i przez okres prowadzonej rekrutacji.

 

Ochrona danych

Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych

Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom danych).

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

Podstawa przetwarzania  danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

Prawa osób, których dane dotyczą / dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu minimum 5 lat , w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 

W przypadku z skorzystania z usługi Pierwsze Darmowe Wejście -  dane osobowe będą przetwarzane przez okres min. 5 lat .

 

Pliki „cookies”.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę Strony Internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

 • niezbędne – umożliwiające korzystania z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej 
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętywanie wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu Strony Internetowej;
 • zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w tym Strony Internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w każdym czasie w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik.

Wprowadzenie przez Użytkownika ograniczeń w stosowaniu plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej, w tym na możliwość świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Kontakt

W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. albo Administratorem za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej na adres: Poznańska 250/252, 05-850 Ożarów Mazowiecki ;
 • poczty elektronicznej pod adresem:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Related Articles

Regulamin EMS

Regulamin siłowni

Polityka coookies